خوش آمدید
محل آزمایشگاهنام آزمایشگاه گروه آزمایشینام آزمایششرح آزمایشاستانداردمیانگین زمان پاسخگوییهزینه (ریال)
Data pager
rtl
سایز صفحه
PageSizeComboBox
select
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز مواد زاویه 10 تا 80JCPDS-ICDD 5.2.12روز600,000
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز موادXRD2آناليز سريعJCPDS-ICDD 5.2.12روز600,000
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز موادXRD3اندازه گيري تنش پسماندASTM E9152روز2,000,000
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز موادTGA1هر ساعت تا 600 درجهASTM E1131-ISO 113582روز600,000
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز موادTGA2هر ساعت از 600 تا 1100 درجه 2روز700,000
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز موادطيف سنجي نشر نوري(كوانتومتري)1آناليز آهني 2روز600,000
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز موادطيف سنجي نشر نوري(كوانتومتري)2آناليز غيرآهني 2روز600,000
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز موادطيف سنجي نشر نوري(كوانتومتري)3نمونه هاي خاص 3روز450,000
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز موادICP1آناليز تا 5 عنصر هر كدام 4 روز130,000
پژوهشکده مواد پیشرفتهپژوهشکده مواد پیشرفتهآناليز موادICP2آناليز تا 10 عنصر هر كدام 4 روز130,000

طراحی و اجرا : فرابرد شبکه